Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Zespołu Szkół Technicznych w Nysie

Zespół Szkół Technicznych w Nysie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej niniejszej placówki.

 • Data publikacji strony internetowej: 2013 – 02 -15
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna  z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu nadmiernego obciążenia kosztami dostosowania strony internetowej.
Ocena : koszt dostosowania strony
Audytor: Pollyard
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny i audytu kosztów  dostosowania strony do WCAG 2.1.

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Toszek, Joanna Kowalska
 • E-mail: zst-nysa@wp.pl
 • Telefon: 77 4332119

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Powiat Nyski
 • Adres: Nysa ul. Piastowska 33
 • E-mail: bok@powiat.nysa.pl
 • Telefon: 77 408 50 70

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba przy ul. F. Szopena 4 w Nysie

Dojazd

Do budynku Zespołu Szkół Technicznych można dojechać komunikacją miejską , przystanek znajduje się na ul. Szopena  w odległości 60 metrów od szkoły. Przed siedzibą szkoły znajduje się parking  z wyznaczonym miejscem do parkowania dla osoby niepełnosprawnej.

Rozkład jazdy autobusów MZK: Rozkład jazdy

Opis ogólny budynku Zespołu Szkół Technicznych w Nysie

Dla interesantów udostępnione jest jedno wejście do budynku szkoły. Przed wejściem do budynku od strony parkingu znajduje się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone poziomo. Na parterze budynku znajduje się portiernia. Sekretariat szkolny oraz gabinety Dyrekcji Szkoły znajdują się na pierwszym piętrze.

Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych z powodu barier architektonicznych. Przy wejściu znajduje się domofon, za pomocą  którego osoby niepełnosprawne przywołują pracownika sekretariatu Zespołu Szkół Technicznych w Nysie.
Istnieje możliwość zorganizowania spotkania poza siedzibą szkoły w miejscu dostępnym architektonicznie dla osób z ograniczeniami w poruszaniu się po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem szkoły.