Realizacja projektu

Zajęcia realizowane
w Zespole Szkół Technicznych w Nysie
w ramach projektu
„Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy”:

 

TEMAT 1 : Detal budowlany podstawą w doskonaleniu umiejętności murarskich i tynkarskich. Ćwiczenia doskonalące umiejętności czytania dokumentacji, planowania i wykonania na danym stanowisku prac murarskich i tynkarskich

Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego:         Szymon Fecko

Cel ogólny:

Kształtowanie umiejętności czytania rysunku technicznego, wykonywania pomiarów geodezyjnych oraz wykonywania robót murarskich i tynkarskich

Metody pracy:

Pokaz z objaśnieniem, pokaz z instruktażem, ćwiczenia praktyczne, wykład, pogadanka

Nowoczesne narzędzia ICT, wykorzystywane podczas zajęć:

Projektor, Internet, skaner

Narzędzia i sprzęt do robót murarsko – tynkarskich otrzymane w ramach projektu „Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy”

Tematy zajęć stacjonarnych:

  1. Pomiary wysokościowe w terenie – 6 godz.
  2. Pomiar wysokości muru względem poziomu „0” – 2 godz.
  3. Wykonanie narożnika muru z cegły pełnej – 4 godz.
  4. Wykonanie filarów międzyokiennych – 6 godz.
  5. Wykonanie połączenia muru z istniejącą ścianą – 4 godz.
  6. Tynkowanie wcześniej wymurowanego naroża – 4 godz.
  7. Tynkowanie filarów międzyokiennych – 4 godz.

 

TEMAT 2 : Ekobudownictwo kluczem do zrównoważonego rozwoju gospodarczego kraju

Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego: Ewa Szablewska

Cel ogólny:

Poszerzenie wiedzy i nabycie umiejętności dotyczących tematyki z obszaru:  ekobudownictwa, ekoenergii oraz recyklingu odpadów budowlanych w kontekście budownictwa zrównoważonego. Młodzież uczestnicząca w projekcie będzie mogła zapoznać się z nowoczesnym budownictwem energooszczędnym i pasywnym, systemami grzewczymi oraz wykorzystaniem odpadów budowlanych z recyklingu. Uczestnicy projektu będą mieli także możliwość zaznajomienia się z technologią wznoszenia budynków pasywnych, technologią docieplania ścian od zewnątrz i wewnątrz budynku a także dobrymi praktykami w zakresie rozwiązań wykorzystania surowców wtórnych w procesie budowania.

Metody pracy:

Podające, eksponujące, problemowe, aktywizujące

Nowoczesne narzędzia ICT, wykorzystywane podczas zajęć:

Urządzenia telekomunikacyjne i informatyczne niezbędne do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji w formie elektronicznej z wykorzystaniem technik cyfrowych i narzędzi komunikacji elektronicznej, narzędzi do tworzenia projektów: Internet, komputer, projektor, narzędzia i aplikacje internetowe do wykonywania prezentacji, dokumentów, pokazów slajdów

Tematy zajęć stacjonarnych:

 1. Wprowadzenie do budownictwa energooszczędnego i pasywnego – 1 godz.
 2. Budownictwo a ochrona klimatu – 1 godz.
 3. Projektowanie domu energooszczędnego i pasywnego – 2 godz.
 4. Fundamenty i ściany – 2 godz.
 5. Strop i dach – 1 godz.
 6. Okna i drzwi – 1 godz.
 7. Mostki termiczne – 1 godz.
 8. Rozwiązania dotyczące wody i ścieków – 1 godz.
 9. Wentylacja i klimatyzacja – 1 godz.
 10. Koszty inwestycyjne związane z budownictwem energooszczędnym i pasywnym – 1 godz.
 11. Koszty eksploatacji budynku pasywnego – 1 godz.
 12. Aspekty prawne inwestycji obejmującej docieplenie budynku – 1 godz.
 13. Materiały wykorzystywane podczas dociepleń przegród budynku – 1 godz.
 14. Technologie dociepleń stosowane na zewnątrz budynku – 2 godz.
 15. Technologie dociepleń stosowane wewnątrz budynku – 2 godz.
 16. Systemy grzewcze – pompy ciepła – 2 godz.
 17. Systemy grzewcze – kolektory słoneczne – 2 godz.
 18. Systemy grzewcze – fermy wiatrowe – 2 godz.
 19. Charakterystyka odpadów remontowych – 1 godz.
 20. Recykling odpadów budowlanych w kontekście budownictwa  zrównoważonego – 2 godz.
 21. Możliwości dofinansowania działań wykorzystujących surowce wtórne w procesie budowlanym – 1 godz.
 22. Dobre praktyki w zakresie rozwiązań wykorzystania surowców wtórnych w procesie budowlanym – 1 godz.

TEMAT 3 : Chemiczne pasje czyli jak poczuć „chemię” do chemii

Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego: Magdalena Maria Broszkiewicz

Cele ogólne:

–    kształtowanie umiejętności posługiwania się programem ChemSketch służącym do rysowania wzorów strukturalnych, obliczania parametrów molekularnych i tworzenia najróżniejszych rysunków chemicznych

–    kształtowanie umiejętności konstruowania zadań chemicznych oraz formułowania wniosków i obserwacji

–    kształtowanie nawyku ostrożnego obchodzenia się z substancjami i odczynnikami chemicznymi podczas wykonywania doświadczeń

–    kształtowanie umiejętności logicznego i analitycznego myślenia

Metody pracy:

– praktyczna (eksperymentowanie uczniowskie – obserwowanie i wnioskowanie wykonywanie ćwiczeń w programie ChemSketch, konstruowanie zadań chemicznych)

– manualna (tworzenie wzoru wybranego związku organicznego)

– ilustracyjna (pokazy wykonywane przez nauczyciela, filmy dydaktyczne)

– problemowa

Nowoczesne narzędzia ICT, wykorzystywane podczas zajęć:

– komputery (do indywidualnej pracy uczniów – pracownia informatyczna), projektor, filmy edukacyjne, Internet, program edukacyjny ChemSketch, tablety (uczniowskie)

Tematy zajęć stacjonarnych:

 1. Zapoznanie uczniów z regulaminem pracowni chemicznej. Omówienie zasad bhp obowiązujących podczas wykonywania doświadczeń. Podział uczniów na zespoły doświadczalne. Charakterystyka przygotowanych odczynników chemicznych oraz sposobów utylizacji zużytych substancji – 1 godz.
 2. Omówienie zasad konstruowania doświadczeń chemicznych, obserwowania i wnioskowania na podstawie pokazu ćwiczenia. Charakterystyka dziennika laboratoryjnego – 2 godz.
 3. Wprowadzenie do przygotowanych dla uczniów doświadczeń – „Kolorowa chemia” (określanie pH substancji w oparciu o różne indykatory). Badanie odczynu przygotowanych przez uczniów mieszanin – 5 godz.
 4. Zadania logchem – ćwiczenia w rozwiązywaniu i konstruowaniu zadań typu logchem. Praca z komputerem – 3 godz.
 5. Zadania analogchem – ćwiczenia w rozwiązywaniu i konstruowaniu zadań typu analogchem. Praca z komputerem – 3 godz.
 6. Zadania chemograf – ćwiczenia w rozwiązywaniu i konstruowaniu zadań typu chemograf. Praca z komputerem – 3 godz.
 7. Wprowadzenie do przygotowanych dla uczniów doświadczeń –  „Identyfikacja podstawowych związków organicznych”. Określanie właściwości fizycznych i chemicznych jedno i wielofunkcyjnych pochodnych węglowodorów. Prowadzenie dziennika laboratoryjnego – 5 godz.
 8. Charakterystyka programu ChemSketch – 1 godz.
 9. Rysowanie wzorów chemicznych dowolnych 2 związków organicznych i 1 związku nieorganicznego. Wyszukiwanie i selekcjonowanie informacji o wybranych związkach (praca indywidualna) – 4 godz.
 10. Przestrzenne modelowanie 1 wybranego związku przy użyciu materiałów plastycznych (praca indywidualna) – 2 godz.
 11. Podsumowanie zajęć – (obserwacje i wnioski uczniów – sprawdzanie treści zeszytów laboratoryjnych, modele chemiczne, przesłane na maila zapisy struktur związków i ich charakterystyk) – 1 godz.

 

TEMAT 4 :     Język angielski kluczem sukcesu w osiągnięciu wymarzonego zawodu

Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego: Dawid  Kubica

Cel ogólny:

Nauka słownictwa, zwrotów i dialogów niezbędnych w pracy za granicą

Metody pracy:

Metoda komunikacyjna, podająca, praktycznego działania i aktywizująca ucznia

Nowoczesne narzędzia ICT, wykorzystywane podczas zajęć:

Komputer z odpowiednim oprogramowaniem, tablica interaktywna, odtwarzacz CD/MP3

Tematy zajęć stacjonarnych:

 1. Praktyczne słownictwo i dialogi – 5 godz.
 2. Wzory listów i dokumentów – pisanie CV i listu motywacyjnego – 5 godz.
 3. Rozumienie ze słuchu – nagrania „native speakerów” – 5 godz.
 4. Praca za granicą w Wielkiej Brytanii i Irlandii – informacje ogólne – 5 godz.
 5. Ćwiczenia audiowizualne, tłumaczenia – 5 godz.

Realizacja nagrań dla zespołów muzycznych i solistów w studio nagrań RCRE w Opolu

9 grudnia 2014r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w zajęciach w studiu nagrań mieszczącym się w Regionalnym Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu.

Zajęcia odbywały się w ramach projektu ” Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy” i pozwalały  rozwijać obok kompetencji zawodowych  pasje i talenty muzyczne. Opiekę nad uczniami sprawował zawodowy akustyk estradowy, który uczył obycia z mikrofonem , profesjonalnymi urządzeniami do nagrywania i miksowania muzyki. Pobyt w studiu zakończył się nagraniem dema piosenek wykonywanych przez uczestników.DSC_0010 DSC_0002 DSC_0009

TEMAT 5:        Projektowanie współczesnych terenów zieleni z wykorzystaniem metod manualnych i programów do projektowania.

Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego:   Katarzyna Gan

Cel ogólny:

Wykreowanie w uczniach umiejętności wykorzystania swoich predyspozycji rysunkowych w celach projektowych, a także obsługi programów do projektowania terenów zieleni.

Metody pracy:

Metoda projektu, zajęcia praktyczne

Nowoczesne narzędzia ICT, wykorzystywane podczas zajęć:

Komputer: strony internetowe, programy do projektowania, prezentacja multimedialna; projektor; drukarka

Tematy zajęć stacjonarnych:

 1. Projekt koncepcyjny obsadzenia kwietnika dywanowego przy sanatorium na wiosnę, lato i jesień. Projekt w technice rysunkowej i komputerowej – 3 godz.
 2. Wykonanie schematu założenia kwietnika i jego pielęgnacji – 2 godz.
 3. Projekt koncepcyjny rabaty w cieniu przy urzędzie użyteczności publicznej z zastosowaniem roślin o dekoracyjnych liściach. Projekt w technice rysunkowej i komputerowej – 3 godz.
 4. Wykonanie schematu założenia rabaty oraz jej pielęgnacji – 2 godz.
 5. Projekt koncepcyjny rabaty w słońcu przy drodze osiedlowej z zastosowaniem roślin ozdobnych   z kwiatów. Projekt w technice rysunkowej i komputerowej – 3 godz.
 6. Wykonanie schematu założenia rabaty oraz jej pielęgnacji – 2 godz.
 7. Projekt koncepcyjny ogrodu wrzosowego/ogrodu skalnego – 3 godz.
 8. Wykonanie schematu założenia ogrodu specjalnego i jego pielęgnacji. Projekt w technice rysunkowej i komputerowej – 2 godz.
 9. Projekt koncepcyjny zagospodarowania bulwaru/promenady z wykorzystaniem drzew i krzewów – 3 godz.
 10. Wykonanie schematu założenia terenu zieleni z wykorzystaniem drzew i krzewów i ich pielęgnacji  w pierwszych latach po posadzeniu. Projekt w technice rysunkowej i komputerowej  2 godz.
 11. Projekt murku oporowego o konstrukcji suchej wzmacnianej/z cegieł w programie AutoCAD– 2 godz.
 12. Wykonanie schematu budowy murku oporowego – 1 godz.
 13. Projekt nawierzchni żwirowej na glebie ciężkiej/brukowej z kostki kamiennej w programie AutoCAD –  1 godz.
 14. Wykonanie schematu budowy nawierzchni – 1 godz.

TEMAT 6:        Zasady autoprezentacji z wykorzystaniem umiejętności z zakresu kultury języka oraz kreowania wizerunku.

Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego:   Jolanta Kręcichwost.

Cel ogólny:

Kształtowanie umiejętności kreowania wizerunku, radzenia sobie ze stresem, w zakresie autoprezentacji

Metody pracy:

Metoda warsztatowa z elementami wykładu

Nowoczesne narzędzia ICT, wykorzystywane podczas zajęć:

Tablica interaktywna, projektor multimedialny, kamera, urządzenie do nagrywania

Tematy zajęć stacjonarnych:

 1. Kreatywność, wykorzystanie wyobraźni – 2 godz.
 2. Aktywne słuchanie – 2 godz.
 3. Odkrywanie możliwości głosu – 4 godz.
 4. Wykorzystywanie mowy ciała, okazywanie spokoju – 2 godz.
 5. Nawiązywanie kontaktu ze słuchaczami – 4 godz.
 6. Interpretacja – 8 godz.
 7. Improwizacja – 4 godz.
 8. Krytyczna analiza – 2 godz.
 9. Wizerunek mówcy – 2 godz.

TEMAT 7:        Kosztorysowanie kluczem do realnego spojrzenia na inwestycję budowlaną.

Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego:   Jolanta Pawełek

Cel ogólny:

Pozyskanie wiedzy z zasad sporządzania kosztorysów budowlanych, opanowanie obsługi programu NormaPro w stopniu umożliwiającym samodzielne rozwiązywanie zagadnień kosztorysowych.

Metody pracy:

Zajęcia warsztatowe z elementami wykładu

Nowoczesne narzędzia ICT, wykorzystywane podczas zajęć:

Komputer, projektor multimedialny

Tematy zajęć stacjonarnych:

 1. Zakładanie nowego kosztorysu. Formuła ceny kosztorysowej. Baza normatywna nakładów rzeczowych – 6 godz.
 2. Zasady przedmiarowania robót budowlanych. Przedmiar/ obmiar robót- wprowadzanie pozycji, opisywanie pozycji przedmiarowych, odwołania, sumy częściowe – 6 godz.
 3. Składniki kalkulacyjne ceny kosztorysowej. Widoki i możliwości dopasowania do swoich potrzeb. Sporządzanie kopii awaryjnych – 6 godz.
 4. Katalogi norm- posługiwanie się bazą katalogową norm, budowa katalogów, wyszukiwanie pozycji, wstawianie pozycji do kosztorysów lub przedmiarów – 6 godz.
 5. Działy kosztorysu- tworzenie i modyfikacja. Bazy cenowe. Podsumowanie kosztorysu- tabela narzutów, modyfikacja kosztów – 6 godz.

 Temat 8: „Wizualizacja przestrzeni wnętrz krajobrazowych oraz małych założeń ogrodowych

 

TYTUŁ ZAJĘĆ:  „Wizualizacja przestrzeni wnętrz krajobrazowych oraz małych założeń ogrodowych.”

 Scenariusz zajęć pozalekcyjnych dla uczniów

(20 godz. stacjonarnych)

 

Nazwa szkoły: Zespół Szkół Technicznych w Nysie

Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego: Ewa Matras

Cel ogólny:

Nabycie umiejętności przedstawiania formy przestrzennej kompozycji wnętrza krajobrazowego oraz umiejętności doboru metody jego wizualizacji względem rodzaju wnętrza i jego wielkości.

Metody pracy:

 • metoda asymilacji wiedzy- wykład konwersatoryjny;
 • metoda eksponująca- pokaz;
 • ćwiczenia praktyczne;
 • metoda stolików eksperckich;

Nowoczesne narzędzia ICT, wykorzystywane podczas zajęć:

Komputery z dostępem do Internetu, rzutnik multimedialny, skaner, drukarka

Tematy zajęć stacjonarnych:

 1. Rodzaje wnętrz i ich konstrukcja przestrzenna (analiza przykładowych wnętrz).  2 godz
 2. Rodzaje wizualizacji przestrzennej wnętrza. 2 godz
 3. Konstrukcja widoku aksonometrycznego. 3 godz
 4. Konstrukcja przestrzeni w perspektywie. 3 godz
 5.  Zagadnienia proporcji wnętrza z uwzględnieniem wielkości ciała człowieka. 3 godz
 6. Projekt „zielonego“ wnętrza przestrzeni publicznej w mieście – wizualizacja przestrzeni wnętrza. 6 godz
 7. Prezentacja wykonanych projektów. 1 godz