Opolskie Szkolnictwo Zawodowe Bliżej Rynku Pracy

OPOLSKIE SZKOLNICTWO ZAWODOWE BLIŻEJ RYNKU PRACY  2

partnerzy

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA:

Projekt realizowany jest przez Samorząd Województwa Opolskiego w ramach 2 jednostek: Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji – lider projektu i Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki, we współpracy z Politechniką Opolską i Miastem Opole. Okres realizacji projektu: 01.08.2016. – 31.07.2018. 

Oto główne działania zaplanowane w projekcie:

 • Doposażenie szkolnych pracowni kształcenia zawodowego (20 szkół)
 • Realizacja innowacyjnych zajęć pilotażowych na terenie szkół (600 uczniów)
 • Organizacja staży i praktyk dla uczniów (600 uczniów)
 • Budowa systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego we współpracy z biznesem
 • Seminaria i warsztaty z zakresu doradztwa edukacyjno- zawodowego i budowy ePortfolio (200 uczniów)
 • Konkursy dla uczniów: „ePortfolio” i „Mam wizję – mam plan” (200 uczniów)
 • Staże w nowoczesnych przedsiębiorstwach dla nauczycieli (20 nauczycieli)
 • Organizacja kursów kwalifikacyjnych dla instruktorów praktycznej nauki zawodu (20 instruktorów)
 • Eksperymentalne zajęcia warsztatowe w laboratoriach branżowych RCRE – korelacja z projektem 10.4 (100 uczniów)
 • Wyjazdy studyjne na targi branżowe krajowe i zagraniczne (200 uczniów)
 • Organizacja 2 obozów naukowych we współpracy z opolskimi uczelniami i biznesem (60 uczniów)
 • Budowanie stałej współpracy pomiędzy opolskimi szkołami zawodowymi, a nowoczesnymi firmami (spotkania robocze, prezentacja ofert, wizyty w firmach)
 • Regionalne spotkania związane z budowaniem symbiozy pomiędzy „biznesem” i opolskim szkolnictwem zawodowym (50 spotkań roboczych)
 • Organizacja działalności na terenie firm uczniowskich grup kreatywnego myślenia „design-thinking” (50 zesp.)
 • Organizacja kursów nadających dodatkowe kwalifikacje dla uczniów według potrzeb opolskich przedsiębiorców (400 uczniów)
 • Kursy przygotowawcze na studia techniczne dla uczniów opolskich techników (150 uczniów)
 • Zajęcia ukierunkowane branżowo dla uczniów 
w laboratoriach Politechniki Opolskiej (360 uczniów)
 • Kursy doskonalące dla nauczycieli przedmiotów zawodowych (15 nauczycieli)
 • Doposażenie pracowni: informatycznej, weterynaryjnej 
i systemów energii odnawialnej
 • Staże i praktyki dodatkowe dla uczniów (44 uczniów)
 • Kursy nadające dodatkowe kwalifikacje dla uczniów klas: informatycznej, weterynaryjnej i systemów energii odnawialnej (90 uczniów)
 • Dodatkowe zajęcia z języka obcego zawodowego
 • Studia podyplomowe dla nauczycieli
 • Staże zawodowe dla uczniów opolskich liceów (90 uczniów)

Design Thinking

17 października 2017 r. 2 grupy z klasy I i II technikum architektury krajobrazu wzięły udział w warsztatach twórczego myślenia- Design Thinking, w ramach projektu Opolskie Szkolnictwo Zawodowe Bliżej Rynku Pracy II.

Warsztaty odbyły się w laboratorium badawczym, w centrum salonu meblowego „Dobroteka”,

gdzie uczniowie mieli okazję testować nowoczesne technologie wykorzystywane w aranżacji wnętrz. Sterowanie poszczególnymi elementami wyposażenia wnętrza Apartamentu Wzorcowego odbywało się za pomocą aplikacji wgranej na smartfony.

Podczas szkolenia uczniowie zaznajomili się z metodą kreatywnego rozwiązywania problemów według pięciu kolejnych etapów:

I etap „Empatyzacja”
II etap „Definiowanie problemu”
III etap „Generowanie pomysłu”
IV etap „Budowanie prototypu”

Po opracowaniu, testowaniu i ewaluacji rozwiązań projektowych każda z grup zaprezentowała swoje wyniki na forum.

Opiekunem zespołów była Ewa Matras.

Architektura krajobrazu w II etapie konkursu na najlepszy zespół design thinking !

Pierwszy etap konkursu obejmował opracowanie innowacyjnego rozwiązania na „zdiagnozowany problem” przez grupy design thinking. Uczniowie z klasy I i II technikum architektury krajobrazu podjęli temat opracowania projektu zagospodarowania terenu przy budynkach Parku Naukowo Technologicznego. Po odbyciu dwóch spotkań z przedstawicielami Parku, uczniowie zapoznali się z problematyką zadania oraz podjęli działania projektowe, które objęły projekt zieleni wraz z elementami małej architektury.

Celem zadania była poprawa wizerunku terenu Parku, tak aby identyfikował się z właściwym jego przeznaczeniem oraz wyodrębnienie strefy rekreacji we wspólnej części między budynkami, sprzyjającej nawiązywaniu kontaktów biznesowych w przyjaznym otoczeniu.

Wyposażenie elementów małej architektury w nowoczesne technologie wraz z wykorzystaniem naturalnych źródeł energii oraz recyklingiem wody deszczowej było dodatkowym atutem pracy zespołu.

Po dokonaniu oceny prac przez polskich przedsiębiorców, do kolejnego etapu konkursu przeszło 10 z 24 zespołów, w tym uczniowie naszej szkoły.

Zespół w składzie :

Patrycja Kucia, Maja Drozda, Oliwia Grzywacz, Aleksandra Sokołowska oraz Marek Zabłotni mieli okazję przedstawić swój projekt w auli Urzędu Marszałkowskiego w Opolu.

Opiekunem oraz wsparciem dla zespołów design thinking była Ewa Matras.

Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów Technikum Architektury Krajobrazu

Od 4 kwietnia do 16 maja bieżącego roku uczniowie 1 i 2 klasy Technikum Architektury Krajobrazu wzięli udział w zajęciach pozalekcyjnych p.t. „Inwentaryzacja dendrologiczna i pielęgnacja zieleni przy szkole”, w ramach realizowanego projektu „Opolskie Szkolnictwo Zawodowe – Bliżej Rynku Pracy 2”. Podczas zajęć praktycznych uczyli się oni rozpoznawania w terenie gatunków drzew i krzewów rosnących w otoczeniu szkoły oraz poznawali metody wykonywania szczegółowej inwentaryzacji dendrologicznej.

W ramach zajęć,  zbudowaliśmy również przy szkole nowy gabion z kostki granitowej, w którym posadziliśmy drzewo liściaste z gatunku surmia bignoniowa ‘Nana’ oraz krzewy – tawułę japońską ‘Golden Princess’ o cytrynowych liściach. W ten sposób uczniowie Technikum Architektury Krajobrazu, dzięki swojej pracy, przyczynili się do ozdobienia otoczenia Budowlanki.

Opracowała : Aneta Rajtakowska

Zajęcia w Laboratorium branżowym RZPWE w Opolu.

11 grudnia 2017 r. uczennice z kl. 2KB i 3KB technikum architektury krajobrazu, w ramach projektu Opolskie Szkolnictwo Zawodowe Bliżej Rynku Pracy II, wzięły udział w zajęciach
w Laboratorium branżowym Regionalnego Zespołu Wsparcia Edukacji w Opolu.

Wykorzystując nowoczesny sprzęt laboratoryjny, przy wsparciu opiekuna Pani Izabeli Żukowskiej, uczennice wykonywały ćwiczenia dotyczące analizy, przywiezionych przez siebie, próbek gleby ogrodowej.

Uczennice miały za zadanie określić zawartość i jakość próchnicy w glebie, wilgotność i odczyn gleby, zawartość wapna oraz azotanów.

Na podstawie obserwacji z przeprowadzonych doświadczeń, uczennice sporządziły sprawozdania, a uzyskane wyniki pozwoliły scharakteryzować wybrane właściwości fizyczne
i chemiczne badanych próbek gleby ogrodowej.

Na koniec pobytu, dziewczyny mogły sprawdzić się, jako kierowca ciężarówki w warunkach miejskich, za pomocą znajdującego się również w laboratorium „Symulatora bezpiecznej jazdy samochodem ciężarowym”.

W Laboratorium branżowym Regionalnego Zespołu Wsparcia Edukacji w Opolu, uczennice miały możliwość pogłębić swoją wiedzę z zakresu gleboznawstwa, zapoznać się ze sprzętem laboratoryjnym oraz nowoczesnym wyposażeniem tego laboratorium, przystosowanym do wykonywania badań i doświadczeń dla różnych obszarów kształcenia zawodowego.

 

 

OPOLSKIE SZKOLNICTWO ZAWODOWE BLIŻEJ RYNKU PRACY

logo-duze

Projekt UE realizowany dla wszystkich szkół prowadzących kształcenie zawodowe w woj. opolskim przez dwie instytucje: Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu, które ma zadbać o stronę edukacyjną oraz Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, które przygotowuje go od strony biznesowej.

Czas realizacji: od 1.08.2013r. do 31.05.2015r.

Na projekt przeznaczono blisko 19 mln zł. Został dofinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – nr POKL.09.02.00-16-001/13.

Dzięki projektowi „Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy”na Opolszczyźnie ma zostać stworzona racjonalna sieć szkół, które prowadzą kształcenie zawodowe.

 

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA:

 • Wyposażenie szkół w specjalistyczne pracownie kształcenia zawodowego oraz pracownie FIZYCZNO-CHEMICZNE
 • Rozbudowa sieci współpracy szkół zawodowych i przedsiębiorców
 •  „Dzień bezpiecznej jazdy” – zajęcia z symulatorami jazdy w trudnych warunkach – 20 dni
 • Przeprowadzenie 30 godz. zajęć pilotażowych dla uczniów w nowoczesnych pracowniach kształcenia zawodowego przez nauczycieli przedmiotów zawodowych
 • Organizacja 4 tygodniowych praktyk zawodowych dla uczniów opolskich szkół zawodowych
 • Organizacja 4 seminariów połączonych z warsztatami dla uczniów, związanych z doradztwem zawodowym i planowaniem kariery zawodowej
 • Organizacja 13 wyjazdów studyjnych dla uczniów na targi branżowe oraz do nowoczesnych firm
 • Przeprowadzenie 30 godz. dodatkowych zajęć w formie „projektu edukacyjnego” z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi ICT, rozwijających u uczniów kompetencje kluczowe przez nauczycieli danej szkoły oraz 30 godz. dodatkowych zajęć dla uczniów rozwijające kompetencje językowe z naciskiem na języki obce zawodowe
 • Organizacja na terenie szkół „Szkolnych Ośrodków Kariery” oraz konkursu „Mam wizję – mam plan”
 • Organizacja kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe
 • Organizacja 10 wizyt studyjnych w lokalnych przedsiębiorstwach – obserwacja nowoczesnych rozwiązań technologicznych, zwiedzanie parków maszynowych, rozmowa z technologami, menedżerami, specjalistami HR, etc.
 • Zawiązanie i działalność 50 multidyscyplinarnych zespołów roboczych „design thinking”
 • Realizacja nagrań dla zespołów muzycznych i solistów w studio nagrań RCRE
 • Uroczyste podsumowanie projektu odbędzie się w AMFITEATRZE OPOLSKIM w czerwcu 2015r.

Szkolnym koordynatorem projektu jest Izabela Żukowska

 

ZAJĘCIA DODATKOWE REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU

plakat 2