Informacje o projekcie I

flagi                                                    

Projekt jest realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Nysie przy wsparciu finansowym uzyskanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca. KE nie odpowiada za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób.

Program Leonardo da Vinci w Zespole Szkół Technicznych w Nysie.

KOORDYNATOR PROJEKTU: Henryka Sępek- Dyrektor  ZST w Nysie,
ZASTĘPCA KOORDYNATORA PROJEKTU: Anna Lewicka- Wicedyrektor ZST w Nysie,
KOORDYNATOR ds. obsługi finansowo- księgowej projektu: Agnieszka Renkas- główna księgowa ZST w Nysie,
KOORDYNATOR ds. administracyjnych i biurowych: Andrzej Radecki- Kierownik szkolenia praktycznego w ZST w Nysie,
KOORDYNATOR ds. ewaluacji i monitoringu projektu: Magdalena Broszkiewicz -nauczyciel w ZST w Nysie,
KOORDYNATOR ds. promocji i upowszechniania rezultatów projektu: Angelika Bartoszek- Koza – nauczyciel w ZST w Nysie.

Prezentacja projektu ZST w Nysie Projekt Leonardo da Vinci

1. Tytuł projektu: Homo ecologicus- alternatywna droga rozwoju kwalifikacji
i kompetencji zawodowych, kluczem do rynków pracy w zjednoczonej Europie.

2. Autorki projektu: Anna Lewicka- Wicedyrektor ZST w Nysie,
Magdalena Broszkiewicz- nauczyciel ZST

3. Czas trwania projektu: 14. 01. 2013 r. – 22. 10.2013r.

4. Miejsce stażu: Niemcy (Frankfurt)

5. Partner projektu: Zakład Promowania Kształcenia Zawodowego Związku Przemysłu Budowlanego Berlina i Brandenburgii

6. Termin stażu zagranicznego: 28.04. 2013 r. – 11.05.2013 r.

7. Główne cele projektu:

 • Udoskonalenie umiejętności zawodowych uczniów kształcących się w zawodzie technik   budownictwa w zakresie technologii ścian wewnętrznych,
 • Zwiększenie kompetencji językowych uczniów w zakresie praktycznego zastosowania zawodowego języka niemieckiego,
 • Wyrównanie szans edukacyjnych dziewcząt (eliminowanie dyskryminacji zawodowej kobiet),
 • Eliminacja barier społecznych, komunikacyjnych i finansowych uczniów,
 • Rozwój osobisty w zakresie komunikacji międzykulturowej i społecznej uczestników,
 • Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wzrost prestiżu szkoły na rynku edukacyjnym.

8. Tematyka stażu:

Projekt dotyczy tematyki z obszaru rzemiosła budowlanego ukierunkowanego przede wszystkim na zagadnienia związane z technologią ścian wewnętrznych. Młodzież uczestnicząca w projekcie będzie mogła zapoznać się z nowoczesnym i postępowym rzemiosłem budowlanym. Uczniowie i uczennice zapoznają się z oszczędnymi metodami kreowania budynków, które umożliwiają nieograniczoną możliwość zmian w planowaniu i wykorzystaniu obiektu, a przy tym gwarantują najkrótsze terminy wykonania i szerokie spełnienie obowiązujących norm budowlanych i ekologicznych. Uczestnicy projektu będą mieli możliwość zaznajomienia się z technologią stawiania oraz wykończenia obiektów budowlanych metodą na sucho. Młodzież z naszej szkoły zapozna się z zabezpieczeniami przeciwpożarowymi budynków, jako jednymi z najistotniejszych przedsięwzięć związanych z bezpieczeństwem użytkowników, ochroną obiektów budowlanych i ich zawartości.

9. Rekrutacja uczestników:

Rekrutacji uczestników (lista beneficjentów/lista rezerwowa) dokona Komisja rekrutacyjna wśród uczniów/uczennic klas drugich i trzecich technikum budowlanego, którzy zgłosili chęć uczestnictwa w Projekcie.

Warunki udziału w projekcie:

 •  dobra znajomość języka niemieckiego
 •  wysokie oceny z przedmiotów zawodowych
 •  oceny dobre i bardzo dobre z zajęć praktycznych
 •  wysoka frekwencja na zajęciach przedmiotowych
 •  ocena z zachowania co najmniej dobra
 •  ukończone 16 lat

Regulamin rekrutacji dostępny w sekretariacie szkoły.

10. Przygotowanie uczestników stażu zagranicznego obejmuje:

 •  Zajęcia językowe (30 h/grupy 10 osobowe),
 •  Zajęcia z przedmiotów zawodowych (6h),
 •  Zajęcia kulturowo-obyczajowe (2h),
 •  Zajęcia psychologiczno-komunikacyjne (5h),
 •  Zajęcia przygotowawcze z Kierownikiem Zajęć Praktycznych (4h),
 •  Wyposażenie uczestników w odpowiednią do branży odzież ochronną.

11. Projekt = korzyści:

 • Zdobycie dodatkowych kompetencji (certyfikat EUROPASS MOBILNOŚĆ, certyfikat   poświadczający odbycie praktyk zawodowych za granicą),
 •  Informacja o odbyciu stażu za granicą zostanie umieszczona na świadectwie szkolnym,
 •  ZST zapewnia przygotowanie do udziału w stażu zagranicznym,
 •  Uczniowie i Rodzice nie ponoszą żadnych kosztów związanych z projektem,
 •  ZST zapewnia dokumenty uprawniające do leczenia za granicą w ramach ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej,
 • ZST zapewnia kieszonkowe uczestnikom oraz opiekę dwóch polskich opiekunów podczas stażu zagranicznego,
 • ZST wyposaży uczniów w odpowiednią do branży odzież ochronną,
 • BFW- partner niemiecki zapewni pełne wyżywienie, bazę noclegową – pokoje 2-osobowe z wc/prysznic i TV, tłumacza, zaplecze rekreacyjno-sportowe.

12. Informacje o realizowanym przez ZST projekcie.

Zdjęcie 1 (14.01.2013r. Prezentacja uczniom projektu)14.01.2013 r. – spotkanie informacyjno-promocyjne z potencjalnymi beneficjentami projektu- klasą drugą i trzecią technikum budowlanego

L 123.01.2013r. prezentacja projektu na posiedzeniu Rady Pedagogicznej

Zdjęcia 2 (24.01.2013r. spotkanie z Rodzicami)24.01.2013 r. – spotkanie informacyjno-promocyjne z Rodzicami uczniów

 
18.01.2013r. – informacje o realizowanym przez ZST projekcie w Regionalnej Telewizji Opolskie

Informacje o projekcie  na stronach internetowych:

http://www.powiat.nysa.pl/sites/3,44/show/3129/ksztalcenie_umiejetnosci_zawodowych.html
http://www.otonysa.pl/news.php?id=77373
http://www.telewizjaopolskie.pl/index.php/wydarzenia/item/738-leonardo-da-vinci-w-%E2%80%9Ebudowlance%E2%80%9D
http://www.otonysa.pl/news.php?id=79354
http://www.otonysa.pl/news.php?id=79354
http://www.powiat.nysa.pl/sites/3,44/show/3289/uczniowie_nyskiej_budowlanki_odbeda_praktyki_w_niemczech.html
http://www.otonysa.pl/news.php?id=80741

Informacje o projekcie w prasie lokalnej i regionalnej:

gaz15.01.3013 r. – artykuł w gazecie „Express Nyski”

18.01.2013.NTO18.01.2013 r. – artykuł w gazecie „NTO”

DSC0537123.03.2013 r. – artykuł w gazecie „Nowiny Nyskie”

14.05. Ekspress Nyski14.05.2013 r. – artykuł w gazecie „Express Nyski”

EkspressNyski 06.2013 - Kopia25.06.2013 r. – artykuł w gazecie „Express Nyski”

625.06.2013 r. – artykuł w gazecie „Nowiny Nyskie”

 

Opracowanie: Angelika Bartoszek-Koza, koordynator ds. promocji
i upowszechniania rezultatów projektu