Leonardo da Vinci 2012/2013

flagi                             

Projekt jest realizowany przez Zespół  Szkół Technicznych w Nysie przy wsparciu finansowym uzyskanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca. KE nie odpowiada za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób.

I. Informacje o programie.

Program Leonardo da Vinci jest jednym z czterech głównych programów sektorowych programu Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie”. Propaguje działania zmierzające do poprawy jakości systemów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz dostosowaniu systemu edukacyjnego do wymogów rynku pracy.

Program ma na celu promowanie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Program ten ukierunkowany jest na zdobywanie nowych kwalifikacji w czasie staży i praktyk zawodowych, doskonalenie swoich umiejętności według nowoczesnych standardów oraz naukę języków.

Wspiera także rozwiązania zwiększające przejrzystość i uznawalność kwalifikacji zawodowych w krajach europejskich (np. Europass Mobilność). Niezwykle ważne jest przy tym zachęcanie do otwartości i współpracy, wspieranie zdolności adaptacyjnych oraz uwrażliwienie na różnice mentalne i kulturowe.

Strona programu Leonardo da Vinci www.leonardo.org.pl