Interreg

1.       Nazwa programu:                           INTERREG V-A Republika Czeska – Polska

23 czerwca 2015r. Komisja Europejska zaakceptowała Program Interreg V-A
Republika Czeska – Polska. Program odpowiada na kluczowe wyzwania polsko-czeskiego pogranicza i będzie wspierał projekty w zakresie wspólnego zarządzania ryzykiem, rozwoju potencjału przyrodniczego i kulturowego, poprawy jakości edukacji oraz współpracy instytucji
i społeczności.

Jest to jeden z kilku programów współpracy transgranicznej, które będą wdrażane na polskich granicach w perspektywie finansowej 2014-2020. Na jego realizację zostanie przeznaczone ponad 226 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

  2.       Tytuł projektu:                                  „Transgraniczna Szkoła – Szkoła bez Granic“

  3.       Cel szczegółowy:                            Zwiększenie poziomu zatrudniania absolwentów

  4.       Partnerzy projektu:

trzy średnie szkoły polskie i trzy średnie szkoły czeskie – Nová Paka x Polanica Zdrój, Kostelec nad Orlicí x Dzierżoniów, Hradec Králové x Nysa;

jedna instytucja gospodarcza polska – Fundacja Inicjatyw Regionalnych i Międzynarodowych w Świdnicy,

jedna instytucja gospodarcza czeska –   Stowarzyszenie Bonton/Panda

  5.        Uczestnicy projektu:                    

10 osobowe grupy uczniów technikum budowlanego wraz z opiekunami, którzy odbędą tygodniowe staże zawodowe dwukrotnie w ciągu roku (w okresie trzech lat) w Średniej Szkole Zawodowej w Hradec Králové w Czechach. Podobne grupy uczniów z Czech będą gościły w tym samym okresie w Zespole Szkół Technicznych.

  6.         Czas trwania projektu:                3 lata,  w okresie: 01.09.2016r. – 31.08.2019r.

  7.       Korzyści:

  • rozwój kształcenia zawodowego we współpracy z partnerem zagranicznym;
  • wymiana doświadczeń w zakresie szkolenia i kształcenia zawodowego;
  • nawiązanie współpracy z wieloma szkołami i innymi partnerami biorącymi udział w projekcie;
  • podnoszenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych uczniów;
  • zwiększenie możliwości znalezienia pracy po obu stronach granicy zdobytym odpowiadającej kwalifikacjom;
  • poznanie historii, kultury i języka czeskiego;
  • rozwój osobisty uczniów;
  • promocja szkoły, miasta i regionu.