Informacje o projekcie II

flagi

Projekt jest realizowany przez Zespół  Szkół Technicznych w Nysie przy wsparciu finansowym uzyskanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca. KE nie odpowiada za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób.

Projekt Leonardo da Vinci w Zespole Szkół Technicznych w Nysie w roku szkolnym 2013/2014.

1. Tytuł projektu: „W europejskim stylu – aquaflora i hydrotechnika w ogrodzie”.

2. Autorki projektu:

Anna Lewicka- Wicedyrektor ZST w Nysie,
Angelika Bartoszek-Koza- nauczyciel ZST,
Magdalena Broszkiewicz- nauczyciel ZST.

3. Czas trwania projektu: 11 miesięcy

4. Miejsce stażu: Niemcy (Frankfurt)

5. Partner projektu: Zakład Promowania Kształcenia Zawodowego Związku Przemysłu

Budowlanego Berlina i Brandenburgii

6. Termin stażu zagranicznego: 05.05. 2014 r. – 16.05.2014 r.

7. Główne cele projektu:

v     Rozwój zawodowy uczestników poprzez zdobycie doświadczenia warsztatowego
za granicą,

v     Udoskonalenie umiejętności zawodowych uczniów kształcących się w zawodzie technik architektury krajobrazu w zakresie tworzenia obiektów małej architektury krajobrazu: oczek wodnych i stawów,

v     Poprawa efektywności wykorzystania umiejętności praktycznych w przyszłej pracy zawodowej,

v     Zwiększenie kompetencji językowych uczniów w zakresie praktycznego zastosowania
języka niemieckiego zawodowego,  

v     Eliminacja barier społecznych, komunikacyjnych i finansowych uczniów,

v     Rozwój osobisty w zakresie komunikacji międzykulturowej i społecznej uczestników, wzrost umiejętności pracy w zespole,

v     Poprawa współpracy pomiędzy szkołą, a przedsiębiorcami u których młodzież odbywa zajęcia praktyczne,

v     Podkreślenie roli edukacji i poszerzania kwalifikacji zawodowych pod kątem promowania mobilności i konkurencyjności na europejskim rynku pracy.

8. Tematyka stażu:

Projekt dotyczy tematyki z obszaru urządzania i pielęgnacji ogrodów, ukierunkowanej przede wszystkim na budowę małych obiektów architektonicznych: oczek wodnych i stawów. Program szkolenia obejmuje także zagadnienia dotyczące prac związanych z sadzeniem, przesadzaniem i pielęgnacją elementów roślinnych, zakładaniem trawników, kwietników i rabat oraz odbiorem robót. Młodzież zapozna się z metodami prac przy budowie obiektów wodnych poprzez czynne uczestnictwo w poszczególnych etapach: roboty ziemne, niwelacja terenu, nasadzenia roślinne, pielęgnacja roślin, prace porządkowe, obsługa urządzeń ogrodniczych.

9. Rekrutacja uczestników:

Rekrutacji uczestników dokona Komisja rekrutacyjna wśród uczniów/uczennic klas drugich i trzecich technikum architektury krajobrazu, którzy zgłosili chęć uczestnictwa w Projekcie.

Warunki udziału w projekcie:

1.  Wyrażenie chęci udziału w projekcie poprzez wypełnienie Deklaracji uczestnictwa oraz Ankiety rekrutacyjnej.

2.  Zakwalifikowanie do udziału w Projekcie przez Komisję rekrutacyjną (zgodnie z Regulaminem rekrutacji) w składzie:

 • Zastępca Koordynatora Projektu,
 • Pedagog,
 • Wychowawca klasy,
 • Kierownik Szkolenia Praktycznego

Proces rekrutacji będzie dwuetapowy.

I. Etap- wybór grupy 26 osób (potencjalnych uczestników stażu), które wezmą udział
w zajęciach przygotowawczych.

Kryteria wyboru kandydatów:

1. Oceny z przedmiotów zawodowych (średnia ocen uzyskanych w I sem. roku szkolnego 2013/2014)- max 5 pkt.
2. Oceny z zajęć praktycznych ( klasy 3- ocena na świadectwie w roku szk. 2012/2013,
klasa 2- ocena na I sem. roku szk. 2013/2014)- max 3 pkt.
3. Znajomość języka niemieckiego w stopniu komunikatywnym (ocena z j.niem. na I sem
roku szk.2013/2014 oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej z uczestnikiem przez nauczyciela germanistę)- max 3 pkt.
4. Ocena z zachowania- max 2 pkt, frekwencja ( I sem w roku szk. 2013/2014)- max 3 pkt.
5. Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona przez Komisję rekrutacyjną– max 4 pkt.
6. Zgoda rodziców.

II. Etap- wyłonienie po zakończeniu zajęć przygotowawczych grupy 20 osób- uczestników stażu we Frankfurcie.

Kryteria wyboru uczestników stażu:

 1. Frekwencja na zajęciach przygotowawczych (kurs z języka zawodowego niemieckiego, wykłady/ warsztaty tematyczne zawodowe)- max. 6 pkt.
 2. Aktywność na zajęciach przygotowawczych (kurs z języka zawodowego niemieckiego, wykłady/ warsztaty tematyczne zawodowe)- max. 6 pkt.
 3. Wyniki prac sprawdzających (przeprowadzonych w czasie kursu z języka zawodowego niemieckiego, wykładów/ warsztatów tematycznych zawodowych)- max. 8 pkt.
 • Uczniowie, którzy nie zostaną zakwalifikowani do udziału w stażu we Frankfurcie z powodu braku miejsc zostaną umieszczeni na liście rezerwowej.
 • Od decyzji Komisji rekrutacyjnej kandydatowi przysługuje prawo odwołania do Koordynatora projektu w ciągu 7 dni (licząc od ogłoszenia wyników rekrutacji przez wychowawcę- po każdym etapie).
 • Pierwszy etap rekrutacji zostanie zakończony w styczniu 2014 r., a drugi nie później niż 23 kwietnia 2014 r.

10. Przygotowanie uczestników stażu zagranicznego obejmuje:

 • Zajęcia językowe (30 h/grupy 10 osobowe)
 • Zajęcia z przedmiotów zawodowych (27h)
 • Wykłady prowadzone przez wychowawców (2h)
 • Wykłady prowadzone przez nauczyciela podstaw przedsiębiorczości (5h)
 • Zajęcia przygotowawcze z Kierownikiem Zajęć Praktycznych (4h)
 • Wyposażenie uczestników w odpowiednią do branży odzież ochronną
 • Zaopatrzenie uczniów przed wyjazdem w karty telefoniczne tego samego operatora oraz numer kontaktowy do Koordynatora Projektu

 11. Projekt = korzyści:

 • Zdobycie dodatkowych kompetencji poprzez realizację celów projektu (certyfikat EUROPASS MOBILNOŚĆ, certyfikat poświadczający odbycie praktyk zawodowych za granicą),
 • ZST zapewnia przygotowanie do udziału w stażu zagranicznym, materiały szkoleniowo-biurowe,
 • Uczniowie i Rodzice nie ponoszą żadnych kosztów związanych z projektem,
 • ZST zapewnia karty telefoniczne tego samego operatora,
 • ZST zapewnia dokumenty uprawniające do leczenia za granicą w ramach ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej,
 • ZST zapewnia kieszonkowe uczestnikom,
 • ZST zapewni opiekę dwóch polskich opiekunów podczas stażu zagranicznego,
 • ZST wyposaży uczniów w odpowiednią do branży odzież ochronną,
 • BFW- partner niemiecki zapewni pełne wyżywienie, bazę noclegową – pokoje
  2 osobowe z wc/prysznic i TV, zaplecze rekreacyjno-sportowe.

12. Informacje o realizowanym przez ZST projekcie

czerwiec 2013 r. – gazetka informacyjna przy pokoju nauczycielskim

gazetka LdV II

28 czerwca 2013 r. – przedstawienie członkom Rady Pedagogicznej informacji nt. realizacji nowego projektu Leonardo da Vinci w kolejnym roku szkolnym 2013/2014

3

wrzesień  2014 r. – gazetka informacyjna przy pokoju nauczycielskim

GazetkaPokoj

18 grudnia 2014 r.- przedstawienie członkom Rady Pedagogicznej efektów realizowanego projektu Leonardo da Vinci

IMG_0867

Informacje o projekcie w mediach lokalnych i regionalnych:

20-25 września 2013 r. – emisja na antenie Radio Nysa FM informacji nt. realizacji projektu Leonardo da Vinci przez Zespół Szkół Technicznych w Nysie

głośnik2

7 lutego 2014 r. – informacje o realizowanym przez Zespół Szkół Technicznych projekcie w Regionalnej Telewizji Opolskie

film4

27 września 2013 r.- artykuł w „Biuletynie Informacyjnym Starostwa Powiatowego w Nysie NR 3”

DSC06135

8 października 2013 r. – artykuł w gazecie „Express Nyski”

08.10. Ekspress Nyski

13 maja 2014 r. – artykuł w gazecie „Nowiny Nyskie”

DSC07161

6 listopada 2014 r. – emisja na antenie Radio Nysa FM informacji nt. efektów projektu Leonardo da Vinci oraz odbytej konferencji podsumowującej realizowany projekt

Radio Nysa- wywiad

6 listopada 2014 r. – informacje nt. konferencji podsumowującej realizowany przez ZST projekt na stronie portalu Nysa Online

Nysa Online- wywiad

7 listopada 2014 r. – emisja na antenie Radio Opole informacji nt. efektów projektu Leonardo da Vinci oraz odbytej konferencji podsumowującej realizowany projekt

Radio Opole- wywiad

11 listopada 2014 r. – informacje o efektach realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych projektu w Regionalnej Telewizji Opolskie

RTO- Wiadomości

 9 grudnia 2014 r. – artykuł w gazecie „Nowiny Nyskie”

NowinyNyskieGrudzeń16 grudnia 2014 r. – artykuł w gazecie „Ekspress Nyski”

EkspresNyski

23 stycznia 2014 r.- prezentacja multimedialna przedstawiona potencjalnym uczestnikom projektu i ich rodzicom:

prez_ikon

Informacje o projekcie  na stronach internetowych:

http://www.otonysa.pl/news.php?id=81861

http://powiat.nysa.pl/sites/3,44/show/3781/budowlanka_na_praktyce_w_niemczech.html

http://www.otonysa.pl/news.php?id=85303

http://powiat.nysa.pl/sites/3,44/show/3816/praktyka_zawodowa_w_niemczech.html

http://www.nysa.fm/index.php/wiadomosci/nysa/item/3942-uczniowie-zst-w-nysie-zdobyli-doswiadczenie-zawodowe-za-granica

http://www.radio.opole.pl/pl/2014/listopad/wiadomosci/upiekszali-frankfurt.html

http://nysaonline.pl/news/da-vinci-w-budowlance/

http://powiat.nysa.pl/sites/3,44/show/4034/relacja_ze_stazu_we_frankfurcie.html

http://www.otonysa.pl/news.php?id=8722

http://www.telewizjaopolskie.pl/index.php/wydarzenia/item/2021-wiadomo%C5%9Bci-7-lutego-2014

 http://powiat.nysa.pl/sites/3,44/show/4108/relacja_ze_stazu_we_frankfurcie.html

 

 

 

Marta Kufieta- Koordynator ds. promocji
i upowszechniania rezultatów projektu

Wpisały: Angelika Bartoszek- Koza i Anna Lewicka