Samorząd

Samorząd
Jest to właściwie praca organizowana po to, aby jednakowo dobrze działało się wszystkim, którzy razem uczą się, działają…
Żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał…
Żeby świadczył przysługi, pomagał, opiekował się, pilnował porządku i praworządności…
To nie tylko praca, ale i walka …w obronie porządnych, dzielnych i słabych, przeciwko wrogom porządku i sprawiedliwości.
Janusz Korczak

Przewodniczący:   Dawid Żuliński
Zastępca przewodniczącego: Nikola Kozdraś
Zastępca przewodniczącego: Marcel Kanonowicz

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Ustawa o systemie oświaty (uchwalone przez Sejm prawo regulujące zasady funkcjonowania oświaty) – mówi, że Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły (art. 55). Członkiem samorządu uczniowskiego stajemy się automatycznie w chwili przyjęcia do szkoły. Przestajemy nim być w momencie, gdy szkołę opuszczamy. Samorząd działa w oparciu o przepisy Prawo oświatowe (art. 85) oraz zasady niniejszego regulaminu, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

Samorząd Uczniowski jest organizacją działająca na rzecz uczniów i zarządzana przez uczniów. Jest organizacją niezależną od administracji oświatowej i jakiejkolwiek partii czy ugrupowań politycznych. To uczniowie decydują, jakimi sprawami samorząd będzie się zajmował. Dlatego pole działania samorządu jest właściwie nieograniczone.
Samorząd reprezentuje interesy uczniów wobec nauczycieli, rodziców, administracji oświatowej. Samorząd poprzez swoje działanie wywiera wpływ na życie szkoły, może współdecydować o sprawach jej dotyczących. Ustawa o systemie oświaty mówi, że Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów. Organy samorządu są jednymi reprezentantami ogółu uczniów. Działalność Samorządu wspiera i nadzoruje opiekun tj. nauczyciel wybierany przez uczniów co trzy lata.

Do głównych celów Samorządu Uczniowskiego należą:

1. Samorząd jest przedstawicielem społeczności uczniowskiej. Ma prawo do przedstawienia organom szkoły opinii we wszystkich sprawach dotyczących uczniów.

2. Samorząd współpracuje z nauczycielami w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników szkoły w nauczaniu i wychowaniu.

3. Samorząd broni praw uczniów oraz czuwa nad realizacją przez nich obowiązków.

4. Samorząd uczestniczy w życiu szkoły poprzez:
– organizowanie działalności pozalekcyjnej uczniów,
– organizowanie uroczystości okolicznościowych, akcji charytatywnych, festynów,
– inicjowanie i organizowanie prac na rzecz szkoły i środowiska szkolnego,
– organizowanie czasu wolnego uczniów – dyskoteki, imprezy kulturalno-oświatowe.

5. Samorząd Uczniowski realizuje swoje cele i zadania przez swoje organy.

Obowiązki ogólnego zebrania Samorządu Uczniowskiego:

1. Uchwalenie regulaminu samorządu.

2. Uchwalenie ewentualnych zmian i uzupełnienie regulaminu.

3. Uchwalenie głównych elementów programu działania samorządu.

4. Decydowanie w innych ważnych sprawach przedstawionych przez prezydium przy obecności co najmniej połowy uczniów Samorządu Uczniowskiego.

Opiekun Samorządu Uczniowskiego:

1. Opiekę nad pracą Samorządu Uczniowskiego sprawuje opiekun.

2. Opiekun Samorządu wspomaga jego działalność poprzez:
– wsparcie w sprawach merytorycznych i organizacyjnych,
– inspirowanie uczniów do działania,
– pośredniczenie w relacjach Samorządu z dyrekcją oraz radą pedagogiczną.

Organami Samorządu Uczniowskiego są:

1. Zebranie wszystkich przedstawicieli klas,
2. Rada Samorządu Uczniowskiego,
3. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego.

Przepisy końcowe:

1. Samorząd Uczniowski poprzez różne formy swojego działania zapewnia realizację uprawnień statutowych w społeczności uczniowskiej.

2. Szkoła powinna być wspólnym dziełem nauczycieli i uczniów, w której mają miejsce wzajemna życzliwość, tolerancja, zrozumienie, zaufanie i skuteczna komunikacja pomiędzy uczniami a nauczycielami.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia umowy przez dyrektora szkoły.

Wszystkie decyzje Samorządu podejmuje się większością głosów w obecności co najmniej połowy składu rady. Decyzje podjęte przez Samorząd Uczniowski muszą być zatwierdzone przez dyrekcję szkoły.