Egzamin zawodowy

SESJA ZIMA 2024

Komunikaty dyrektora CKE z 6 grudnia 2023 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej i części praktycznej egzaminu zawodowego w sesji 2024 ZIMA

Formuła 2019

Część pisemna:    Komunikat o pomocach-cz.pisemna -PP2019 SESJA ZIMA 2024

Część praktyczna:   Komunikat o pomocach-cz.praktyczna -PP2019 ZIMA 2024

Uczniowie, którzy nie zdali egzaminu zawodowego w sesji LATO 2023 /jednej lub dwóch części/ składają DEKLARACJĘ przystąpienia do egzaminu w sesji ZIMA 2024 do dnia 15.09.2023 r.

Termin jest nieprzekraczalny !!!

Wydrukowaną i wypełnioną deklarację składamy w sekretariacie szkolnym lub u pani wicedyrektor Magdaleny Ziółkowskiej /gabinet 38/

Link do deklaracji:

Zal_3a_2019

SESJA LATO  2023

Termin składania deklaracji 07.02.2023 r

Wzór deklaracji: Zal_3a_2019 (1)

Komunikat dyrektora CKE z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu eksternistycznego zawodowego w roku szkolnym 2022/2023

Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu zawodowego w sesji LATO 2023

Komunikat o pomocach-cz.pisemna -PP2019

Komunikat o pomocach-cz.praktyczna -PP2019

Harmonogram egzaminów BSI 3

20230323-160705-6242N-17282606_ListaZdajacych

20230323-160705-6242N-17307820_ListaZdajacych

20230323-160705-6242N-17338409_ListaZdajacych

20230323-160705-6242N-17362382_ListaZdajacych

20230323-160705-6242N-17503636_ListaZdajacych

20230324-160705-6242N-24713513_ListaZdajacych20230324-160705-6242N-24913549_ListaZdajacych

20230324-160705-6242N-24913549_ListaZdajacych

20230324-160705-6242N-25305041_ListaZdajacych

20230324-160705-6242N-25364495_ListaZdajacych20230324-160705-6242N-25374262_ListaZdajacych

20230324-160705-6242N-25388565_ListaZdajacych

Harmonogram egzaminów BSI 5

20230323-160705-6241S-17244625_ListaZdajacych

20230323-160705-6241S-17254419_ListaZdajacych

20230323-160705-6241S-17273854_ListaZdajacych

20230323-160705-6241S-17457586_ListaZdajacych

20230323-160705-6241S-17465028_ListaZdajacych

20230323-160705-6241S-17488239_ListaZdajacych

20230323-160705-6241S-17492167_ListaZdajacych

Harmonogram egzaminów Technikum nr 4

20230323-160705-6231Z-17160072_ListaZdajacych (1)

20230323-160705-6231Z-17188993_ListaZdajacych (1)

20230323-160705-6231Z-17206152_ListaZdajacych

20230323-160705-6231Z-17221163_ListaZdajacych

20230324-160705-6231Z-24540220_ListaZdajacych

20230324-160705-6231Z-24557973_ListaZdajacych

20230324-160705-6231Z-24684197_ListaZdajacych

20230328-160705-6231Z-60493835_ListaZdajacych

20230328-160705-6231Z-60502012_ListaZdajacych

20230328-160705-6231Z-60511554_ListaZdajacych

20230328-160705-6231Z-60558527_ListaZdajacych

20230328-160705-6231Z-60573571_ListaZdajacych

20230328-160705-6231Z-60578464_ListaZdajacych20230404-160705-6231Z-

21326875_ListaZdajacych

20230404-160705-6231Z-21326875_ListaZdajacych (1)

20230405-160705-6231Z-29611829_ListaZdajacych

www.cke.edu.pl

www.oke.wroc.pl

Zadania z poprzednich lat – Egzamin zawodowy – portal dla technika

 

Egzamin Czeladniczy

Zmiany przygotowania i przeprowadzenia w 2022 r.
egzaminu czeladniczego dla młodocianych pracowników zatrudnionych
w celu przygotowania zawodowego u rzemieślników
będących uczniami szkół branżowych I stopnia

Warunkiem (art. 44q ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2020r. poz. 1327 ze zm.) – ukończenia szkoły m.in. branżowej I stopnia jest uzyskanie przez ucznia pozytywnych ocen klasyfikacyjnych
i przystąpienie do egzaminu czeladniczego, jeśli uczeń jest młodocianym pracownikiem zatrudnionym w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy rzemieślnika.

W przypadku nie przystąpienia do egzaminu uczeń powtarza ostatnią klasę swojej szkoły.

Młodociani szkół branżowych I stopnia muszą przystąpić do egzaminu czeladniczego przed 15 czerwca.

Informacja o egzaminach czeladniczych dla uczniów III klas Branżowych Szkół I Stopnia

Izba Rzemieślnicza w Opolu informuje, że egzaminy czeladnicze dla pracowników młodocianych, którzy są zatrudnieni w celu nauki zawodu u rzemieślnika i są uczniami klas III Branżowej Szkoły I Stopnia będą się odbywały tak jak w roku poprzednim tj. w okresie od 10 marca do 15 czerwca 2023r..

Dokumenty należy złożyć do dnia 28 lutego 2023r.

Komplet dokumentów zawiera:

1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego podpisany przez Dyrektora Szkoły wraz z klauzulą o RODO.

2. Kopię umowy o naukę zawodu.

3. Zaświadczenie potwierdzające realizację nauki zawodu.

4. Potwierdzenie opłaty egzaminacyjnej. Opłata za egzamin czeladniczy w 2023r. wynosi 870,25  zł.

Nr rachunku bankowego na który należy wpłacić opłatę za egzamin:

Santander Consumer Bank: 70 1090 2141 0000 0001 2030 3568

5. Aktualną fotografię – format legitymacyjny.

W/w dokumenty są dostępne na stronie internetowej Izby w zakładce Wydział Oświaty/dokumenty do pobrania.

Umowy o naukę zawodu zawarte na okres dłuższy do dnia 31.08.2023r należy skrócić do dnia 31.08.2023r.

NOWE WNIOSKI O DOPUSZCZENIE DO EGZAMINU CZELADNICZEGO

Nowy wzór wniosku zawiera podpis dyrektora szkoły oraz pieczątkę z adresem szkoły gdzie dokształca się młodociany.

Wzór wniosku o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego

NOWE TERMINY ZŁOŻENIA wniosku do egzaminu czeladniczego:
do 28 lutego 2022 r.
Młodociani pracownicy zatrudnieni u rzemieślników i będący uczniami klas III branżowych szkół I stopnia muszą, we właściwej izbie rzemieślniczej, złożyć wnioski o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego, aby przystąpić do egzaminu przed 15 czerwca
Wnioski muszą być kompletne wraz z opłata za egzamin.

Harmonogram terminów egzaminów rozpoczynających się w okresie:
od 10 marca do 10 czerwca 2022 r.

Izby rzemieślnicze przygotowują harmonogram egzaminów czeladniczych, uwzględniając w pierwszej kolejności młodocianych pracowników od rzemieślników, którzy są uczniami szkoły branżowej I stopnia, planując terminy etapu praktycznego i terminu etapu teoretycznego w taki sposób, aby przystąpienie do egzaminu czeladniczego nastąpiło nie później niż do 10 czerwca 2022 r.

Wystawienie zaświadczenia o przystąpieniu do egzaminu czeladniczego
Dostarczenie do szkół nie później niż 14 czerwca

Izba Rzemieślnicza na podstawie dokumentacji sporządzonej przez komisje egzaminacyjne wystawia pracownikom młodocianym – uczniom klasy III branżowej szkoły I stopnia zaświadczenia o przystąpieniu do egzaminu czeladniczego.
Zaświadczenie dostarczone będzie do szkół nie później niż 14 czerwca 2022 r.

Nauka zawodu młodocianego pracownika zorganizowana na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego

Nauka zawodu trwa nie dłużej niż 36 miesięcy, chyba że z uzasadnionych przyczyn została skrócona lub przedłużona.
W przypadku młodocianych dokształcających się w szkołach branżowych I stopnia w umowach o pracę w celu przygotowania zawodowego okres nauki zawodu ustalany jest od 1 września pierwszego roku nauki do 31 sierpnia w trzecim roku nauki zawodu.

Wiedza i umiejętności nabyte przez młodocianego podczas nauki zawodu są sprawdzane w trakcie egzaminu czeladniczego (§ 11. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania [Dz. U. z 2010 r. poz. 2010 z póżn. zm.]

Przystąpienie do egzaminu czeladniczego nie oznacza zakończenia nauki zawodu, bowiem trwa ona do daty wynikającej z umowy o pracę.

Młodociani pracownicy, którzy przystępują do egzaminu czeladniczego w trakcie nauki w III klasie szkoły branżowej I stopnia, otrzymują świadectwa czeladnicze z datą 31 sierpnia, tj. zgodną z ustalonym okresem nauki zawodu.

Definicja pracodawcy – rzemieślnika ⇒    Sprawdź