Egzamin zawodowy

SESJA LATO 2022

Harmonogram egzaminów Technikum nr 4

OGR 03_ListaZdajacych

FRK 01_ListaZdajacych

FRK 01_ListaZdajacych

FRK 01 ListaZdajacych

FRK 01_ListaZdajacych

FRK 01_ListaZdajacych

FRK 01 ListaZdajacych

FRK 01_ListaZdajacych

BUD 12_ListaZdajacych

BUD 12 ListaZdajacych

OGR 03_ListaZdajacych

FRK 01_ListaZdajacych

FRK 01_ListaZdajacych

BUD 30_ListaZdajacych

AU 26_ListaZdajacych

BUD 30_ListaZdajacych

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 5

HGT 02_ListaZdajacych

HGT 02_ListaZdajacych

HGT 02_ListaZdajacych

HGT 02_ListaZdajacych

HGT 02_ListaZdajacych

HGT 02 i BUD 11_ListaZdajacych

HGT 02_ListaZdajacych

TG.07_ListaZdajacych

Przybory część pisemna

Przybory część praktyczna

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3

AU.20_ListaZdajacych

DMR.05, BUD.11, MEC.08, MOT.05, BUD.09,BUD.12 ListaZdajacych

HGT.03, HGT.02_ListaZdajacych

FRK.01, HAN.01_ListaZdajacych

HAN.01_ListaZdajacych

HAN.01 ListaZdajacych

SPL.01 ListaZdajacych

HGT.02 _ListaZdajacych

HGT. 02 ListaZdajacych

HAN.01 ListaZdajacych

HAN.01_ListaZdajacych

HAN.01_ListaZdajacych

HAN.01 _Lista Zdajacych

HAN.01ListaZdajacych

HAN. 01 ListaZdajacych

HAN.01_ListaZdajacych

HAN.01 ListaZdajacych

HAN.01 _ListaZdajacych

HAN.01_ListaZdajacych

HAN. 01 ListaZdajacych

HGT. 03_ListaZdajacych

ZADANIA JAWNE

 

 

 

 

 

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów zawodowych w sesji Zima 2022 r.

Wytyczne

Harmonogram, komunikaty i informacje

Harmonogram egzaminów zawodowych w sesji styczeń – luty 2022

Wykaz zdających i harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń – luty 2022

Egzamin pisemny:

kwalifikacja AU.20

kwalifikacja AU.21-BD.30

kwalifikacja AU.26

kwalifikacja TG.07-BD.04

Egzamin praktyczny:

kwalifikacja AU.20

kwalifikacja AU.21

kwalifikacja AU.26

kwalifikacja BD.30

kwalifikacja TG.07

Przybory pomocnicze i materiały, z których można korzystać na egzaminie zawodowy według określonej formy i kwalifikacji zawodowej.

Egzamin pisemny:  przybory

Egzamin praktyczny:  przybory

Wszystkie informacje znajdziesz na stronach:

www.cke.edu.pl

www.oke.wroc.pl

Zadania z poprzednich lat – Egzamin zawodowy – portal dla technika

 

Egzamin Czeladniczy

Zmiany przygotowania i przeprowadzenia w 2022 r.
egzaminu czeladniczego dla młodocianych pracowników zatrudnionych
w celu przygotowania zawodowego u rzemieślników
będących uczniami szkół branżowych I stopnia

Warunkiem (art. 44q ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2020r. poz. 1327 ze zm.) – ukończenia szkoły m.in. branżowej I stopnia jest uzyskanie przez ucznia pozytywnych ocen klasyfikacyjnych
i przystąpienie do egzaminu czeladniczego, jeśli uczeń jest młodocianym pracownikiem zatrudnionym w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy rzemieślnika.

W przypadku nie przystąpienia do egzaminu uczeń powtarza ostatnią klasę swojej szkoły.

Młodociani szkół branżowych I stopnia muszą przystąpić do egzaminu czeladniczego przed 15 czerwca.

NOWE WNIOSKI O DOPUSZCZENIE DO EGZAMINU CZELADNICZEGO

Nowy wzór wniosku zawiera podpis dyrektora szkoły oraz pieczątkę z adresem szkoły gdzie dokształca się młodociany.

Wzór wniosku o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego

NOWE TERMINY ZŁOŻENIA wniosku do egzaminu czeladniczego:
do 28 lutego 2022 r.
Młodociani pracownicy zatrudnieni u rzemieślników i będący uczniami klas III branżowych szkół I stopnia muszą, we właściwej izbie rzemieślniczej, złożyć wnioski o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego, aby przystąpić do egzaminu przed 15 czerwca
Wnioski muszą być kompletne wraz z opłata za egzamin.

Harmonogram terminów egzaminów rozpoczynających się w okresie:
od 10 marca do 10 czerwca 2022 r.

Izby rzemieślnicze przygotowują harmonogram egzaminów czeladniczych, uwzględniając w pierwszej kolejności młodocianych pracowników od rzemieślników, którzy są uczniami szkoły branżowej I stopnia, planując terminy etapu praktycznego i terminu etapu teoretycznego w taki sposób, aby przystąpienie do egzaminu czeladniczego nastąpiło nie później niż do 10 czerwca 2022 r.

Wystawienie zaświadczenia o przystąpieniu do egzaminu czeladniczego
Dostarczenie do szkół nie później niż 14 czerwca

Izba Rzemieślnicza na podstawie dokumentacji sporządzonej przez komisje egzaminacyjne wystawia pracownikom młodocianym – uczniom klasy III branżowej szkoły I stopnia zaświadczenia o przystąpieniu do egzaminu czeladniczego.
Zaświadczenie dostarczone będzie do szkół nie później niż 14 czerwca 2022 r.

Nauka zawodu młodocianego pracownika zorganizowana na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego

Nauka zawodu trwa nie dłużej niż 36 miesięcy, chyba że z uzasadnionych przyczyn została skrócona lub przedłużona.
W przypadku młodocianych dokształcających się w szkołach branżowych I stopnia w umowach o pracę w celu przygotowania zawodowego okres nauki zawodu ustalany jest od 1 września pierwszego roku nauki do 31 sierpnia w trzecim roku nauki zawodu.

Wiedza i umiejętności nabyte przez młodocianego podczas nauki zawodu są sprawdzane w trakcie egzaminu czeladniczego (§ 11. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania [Dz. U. z 2010 r. poz. 2010 z póżn. zm.]

Przystąpienie do egzaminu czeladniczego nie oznacza zakończenia nauki zawodu, bowiem trwa ona do daty wynikającej z umowy o pracę.

Młodociani pracownicy, którzy przystępują do egzaminu czeladniczego w trakcie nauki w III klasie szkoły branżowej I stopnia, otrzymują świadectwa czeladnicze z datą 31 sierpnia, tj. zgodną z ustalonym okresem nauki zawodu.

Definicja pracodawcy – rzemieślnika ⇒    Sprawdź