Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców:

Przewodnicząca Rady Rodziców – Marzena Sosnowska

Z-ca Przewodniczącego Rady Rodziców – Agnieszka Sypek

Sekretarz Rady Rodziców – Wiesława Nowoszewska

Skarbnik Rady Rodziców – Alicja Głuchowska

Nr konta bankowego:  22 1140 2004 0000 3202 7953 6603

 

 

Regulamin Rady Rodziców

Postanowienia ogólne

§ 1
Rada Rodziców, zwana dalej „Radą”, reprezentuje ogół rodziców uczniów.
Rada działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.

§ 2
Rada liczy tylu członków, ile jest oddziałów w szkole
Kadencja Rady trwa rok.
W uzasadnionych przypadkach, jeśli w czasie kadencji ze składu Rady ubędzie więcej niż 1/3 członków, dopuszcza się zorganizowanie wyborów uzupełniających skład Rady.
Decyzje o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających podejmuje Rada w głosowaniu jawnym.

§ 3
Rada może tworzyć komisje i zespoły zadaniowe mające charakter opiniująco-doradczy.

II. Wybory do Rady

§ 4
Wybory do Rady przeprowadzane są corocznie we wrześniu, na pierwszym zebraniu rodziców każdego oddziału.
Rodzice uczniów danego oddziału, zgromadzeni na zebraniu, wybierają spośród siebie radę oddziałową.
Rada oddziałowa powinna liczyć nie mniej niż 3 osoby. O liczebności rady oddziałowej decydują rodzice danego oddziału.
Do udziału w wyborach uprawnieni są rodzice uczniów danego oddziału. Jednego ucznia może reprezentować w wyborach tylko jeden rodzic.

§ 5
1. Wybory rad oddziałowych przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana w głosowaniu jawnym spośród uczestników zebrania. Do komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące do rad oddziałowych.

§ 6
2. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym na zasadach ustalonych przez rodziców uczestniczących w zebraniu.

§ 7
Rada oddziałowa wybiera spośród siebie przedstawiciela do Rady Rodziców szkoły.
Na wniosek rodziców uczestniczących w zebraniu, przedstawiciela rady oddziałowej do Rady Rodziców szkoły może wybierać ogół rodziców uczestniczących w zebraniu, w głosowaniu tajnym, spośród wybranych członków rady oddziałowej.

§ 8
Obwieszczenie wyników wyborów, podanie do wiadomości składu Rady i zwołanie pierwszego posiedzenia Rady należy do obowiązków Dyrektora szkoły.
Pierwsze posiedzenie Rady powinno się odbyć nie później niż 14 dni od terminu wyborów.

Władze Rady

§ 9
Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego, sekretarza i skarbnika

§ 10
Przewodniczący Rady organizuje prace Rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia Rady, reprezentuje Radę na zewnątrz.
Zastępca przewodniczącego Rady przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności.
Sekretarz Rady odpowiada za dokumentację Rady i protokołowanie jej posiedzeń.
Skarbnik Rady odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszem gromadzonym przez Radę.

Posiedzenia Rady

§ 11
Posiedzenia Rady odbywają się w terminach ustalonych w rocznym harmonogramie.
Poza terminami ustalonymi w harmonogramie, posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący, powiadamiając członków Rady co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zwołać posiedzenie Rady w trybie pilnym, bez zachowania 7-dniowego terminu.
Posiedzenia Rady mogą być zwoływane w każdym czasie, z inicjatywy 1/3 składu Rady oraz na wniosek Dyrektora, Rady Pedagogicznej lub Samorządu Uczniowskiego.

§ 12
Przygotowanie posiedzenia Rady jest obowiązkiem przewodniczącego. Na 7 dni przed posiedzeniem członkowie Rady otrzymują projekt porządku obrad.
Posiedzenia Rady prowadzone są przez przewodniczącego.
W posiedzeniu Rady może brać udział, z głosem doradczym, dyrektor lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady.
Posiedzenia Rady są ważne, o ile obecnych jest co najmniej połowa członków Rady.

§ 13
Posiedzenia Rady są protokołowane.
Protokoły posiedzeń Rady są przyjmowane przez Radę w drodze głosowania na następnym posiedzeniu Rady.

Podejmowanie uchwał

§ 14
Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.
W sprawach personalnych, a także na formalny wniosek członków Rady, głosowanie odbywa się w trybie tajnym.

§ 15
1. Uchwały Rady numerowane są w sposób ciągły w danym roku szkolnym.

§ 16
2. Opinie Rady wydawane są w takim samym trybie jak uchwały.

Prawa i obowiązki członków Rady

§ 17.
1. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki.
2. Do kompetencji rady rodziców, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, należy:
1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:
a) programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,
b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;
2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły lub placówki.
3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

§ 18
Członkowie Rady mają prawo do:
1. dostępu do wszystkich informacji i dokumentów związanych z organizacją i przebiegiem procesu dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczego, poza informacjami i dokumentami uznawanymi za poufne, lub dotyczącymi spraw personalnych,
2.do wypowiadania swoich opinii we wszystkich sprawach szkoły,
3.do udziału w głosowaniach (na równych prawach) dotyczących wszystkich decyzji podejmowanych przez Radę.
4.do aktywnego uczestniczenia w posiedzeniach Rady.

Fundusze Rady

§ 19
1. Rada może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek .

§ 20
2. Szczegółowe zasady wydatkowania funduszu ustala corocznie Rada w preliminarzu budżetowym.

§ 21
3. Pisemne wnioski o środki z funduszu Rady mogą składać:
Dyrektor,
Rada Pedagogiczna,
Samorząd Uczniowski.

§ 22
Rada może mieć wydzielone konto bankowe.
Środkami zgromadzonymi na koncie dysponuje Rada poprzez dwie upoważnione osoby: przewodniczącego i skarbnika.

Postanowienia końcowe

§ 23
Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

Dobrowolna wpłata na Radę Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

wynosi 40 złotych.

Numer konta do wpłat: 22114020040000320279536603