Szkoła Branżowa

Szkoła Branżowa I stopnia nr 3 (3 lata nauki)

Od pierwszej klasy zarabiasz swoje pieniądze!

Do klasy wielozawodowej może uczęszczać uczeń w wybranym przez siebie zawodzie. Kształcenie teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących odbywa się w Zespole Szkół Technicznych. Kształcenie teoretyczne z przedmiotów zawodowych odbywa się w formie czterotygodniowych kursów każdego roku w Wojewódzkich Ośrodkach Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego. Nauka zawodu pracowników młodocianych organizowana jest przez pracodawcę, który zawarł z uczniem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu.

Dzięki temu uczniowie nabywają uprawnienia pracownicze:

 • wynagrodzenia za pracę – w klasie pierwszej-8%, drugiej-9%, trzeciej-10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym RP “Monitor Polski” (w okresie od 1.03.2024 r. do 31.05.2024 r. przysługuje wynagrodzenie: w klasie pierwszej- 603,23 , drugiej- 678,63 zł, trzeciej- 754,04,
 • opłacane składki ZUS na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
 • wliczanie okresu zatrudnienia do stażu pracy,
 • zasiłek chorobowy na zwolnienia lekarskie,
 • prawo do urlopu wypoczynkowego.

WAŻNE DLA KANDYDATÓW DO BRANŻOWEJ SZKOŁY I stopnia nr 3 w Nysie

Informujemy, że zawarcie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu z pracownikiem młodocianym, który ukończył ośmioletnią szkołę podstawową a nie ma ukończonych 15 lat jest dopuszczalne w przypadku wyrażenia na to zgody przez rodzica lub opiekuna prawnego oraz uzyskania pozytywnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Podstawa prawna: art. 191 § 2 Kodeksu Pracy z dnia 26.06.1974 r.  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320; z 2021 r. poz. 1162).

PROPONUJEMY ZAWODY:

 • mechanik pojazdów samochodowych
 • elektromechanik pojazdów samochodowych
 • blacharz samochodowy
 • lakiernik samochodowy
 • kierowca mechanik
 • monter sieci i instalacji sanitarnych
 • murarz-tynkarz
 • betoniarz-zbrojarz
 • elektryk
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • magazynier-logistyk
 • cieśla
 • stolarz
 • dekarz
 • kamieniarz
 • monter konstrukcji budowlanych
 • monter stolarki budowlanej
 • monter izolacji budowlanych
 • zdun
 • tapicer
 • mechatronik
 • kucharz
 • kelner
 • pracownik obsługi hotelowej
 • złotnik-jubiler
 • cukiernik
 • piekarz
 • krawiec
 • i wiele innych

Szkoła Branżowa I stopnia nr 5 (3 lata nauki)

KSZTAŁCIMY W ZAWODZIE:

 • kucharz

Zajęcia praktyczne i teoretyczne odbywają się w pracowniach szkolnych. Szkoła dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

KARIERA ZAWODOWA ABSOLWENTA BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA

Absolwent szkoły branżowej ma możliwość kontynuowania nauki w branżowej szkole II stopnia lub liceum ogólnokształcącym dla dorosłych (już od drugiej klasy) bądź zdobywać dodatkowe kwalifikacje zawodowe poprzez udział w kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Warto pamiętać, że ukończenie szkoły branżowej nie zamyka drogi do kontynuacji nauki na studiach wyższych.