Logowanie do systemu

W okresie od 16 maja do 19 czerwca 2024 r. godz.15.00  zaloguj się do systemu naboru elektronicznego i uzupełnij swoje dane.

     https://nabor.pcss.pl/nysa

UWAGA! W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły możesz wysłać drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@server868550.nazwa.pl oraz z wykorzystaniem systemu Nabór według instrukcji- pobierz

W razie pytań lub niepewności skontaktuj się z nami 77-433-21-19.

Do wniosku o przyjęcie do szkoły na rok szkolny 2024/25 należy dołączyć:

1. Informację o przetwarzaniu danych osobowych ucznia szkoły- pobierz
2. Klauzulę wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych ucznia- pobierz

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA DO SZKOŁY

Administrator danych osobowych.
Administratorem Państwa danych osobowych będzie Zespół Szkół Technicznych w Nysie z siedzibą w Nysie przy ul. F. Szopena 4. Można się z nami skontaktować w następujący sposób:
1. listownie: ul. F. Szopena 4, 48-300 Nysa;
2. przez formularz kontaktowy dostępny na stronie zstnysa.pl w zakładce ‘kontakt’;
3. pocztą elektroniczną na adres zst-nysa@wp.pl;
4. telefonicznie pod numerem 77 4332119.
Inspektor ochrony danych.
W sprawach ochrony danych osobowych możecie się Państwo kontaktować również z wyznaczonym przez Dyrektora ZST w Nysie inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail iod@ckziu.nysa.pl.
Cele i podstawy przetwarzania.
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe zawarte we wniosku o przyjęcie do szkoły oraz w załączonych dokumentach wyłącznie w celu prowadzenia rekrutacji do szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Technicznych w Nysie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa[1], w tym automatyczne tworzenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.
Odbiorcy danych osobowych.
Odbiorcami państwa danych osobowych będą: Starosta Nyski w związku z prowadzeniem wspólnej rekrutacji do szkół, których organem prowadzącym jest Powiat Nyski, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe ul Jana Pawła II, 61-139 Poznań w związku z prowadzeniem systemu NABÓR 2020, szkoła drugiego wyboru w przypadku nie zakwalifikowania kandydata do szkoły wchodzącej w skład ZST w Nysie oraz organy samorządu terytorialnego właściwe ze względu na miejsce zamieszkania kandydata i organy nadzorcze w ramach ich ustawowych kompetencji.
Okres przechowywania danych.
1. Do końca okresu uczęszczania do szkoły w przypadku kandydata przyjętego do szkoły.
2. 1 rok licząc od daty zakończenia rekrutacji w przypadku kandydata nieprzyjętego do szkoły.
3. Do zakończenia prawomocnym wyrokiem oddalającym skargę na decyzję Dyrektora ZST w Nysie postępowania przed sądem administracyjnym, jeśli nastąpi po terminie określonym w punkcie poprzedzającym.
Prawa osób, których dane dotyczą.
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich duplikatu;
2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
3. prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych;
4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o wymogu podania danych.
Podanie przez Państwo w formularzu wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowych danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z art. 150 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe. Podanie w formularzu wniosku o przyjęcie do szkoły oraz wymaganych załącznikach danych dotyczących szczególnej sytuacji zdrowotnej, rodzinnej lub rodzinno-prawnej[i] jest dobrowolne. Niepodanie tych danych spowoduje nieuwzględnienie ich w kryteriach naboru.

[1]

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737)

[i] Dotyczy następujących danych:

 • wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność
  • kandydata;
  • jednego rodzica kandydata;
  • drugiego rodzica kandydata;
  • rodzeństwa kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.