Liceum dla Dorosłych

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH
(NA PODBUDOWIE BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA)

4- letnie liceum, to idealna propozycja dla osób, które chcą zdobyć średnie wykształcenie i zdać egzamin maturalny. Ofertę naszego liceum ogólnokształcącego kierujemy do osób pracujących, a także bezrobotnych, które chcą podnieść swoje kwalifikacje legitymując się wykształceniem średnim. Absolwenci branżowej szkoły I stopnia mogą rozpocząć naukę począwszy od klasy II. Nauka w szkole jest bezpłatna. Słuchacz otrzymuje legitymację szkolną oraz zaświadczenia do ZUS, KRUS.

Wymagane dokumenty: podanie, świadectwo ukończenia szkoły, 2 zdjęcia.

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2022/2023- pobierz

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych funkcjonuje w systemie zaocznym:

   • piątek od godz. 15.00 – 6 godzin lekcyjnych;
   • sobota od godz. 8.00 – 10 godzin lekcyjnych.

Harmonogram zajęć jest dostosowany do kalendarza świąt państwowych i kościelnych.

Po ukończeniu LO dla Dorosłych słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia liceum  ogólnokształcącego i może również przystąpić do egzaminu maturalnego.

Naukę w LO dla Dorosłych może podjąć każdy, kto ukończył ośmioletnią szkołę podstawową lub gimnazjum i w roku przyjęcia do szkoły uzyska pełnoletniość oraz osoba niepełnoletnia, jeżeli spełnia warunki określone w przepisach prawa oświatowego.

Absolwenci branżowych szkół I stopnia są przyjmowani do klasy drugiej 4- letniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

W liceum ogólnokształcącym dla dorosłych każdy semestr kończy się sesją egzaminacyjną, w której słuchacz zdaje egzaminy semestralne z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania.

Do egzaminu semestralnego w szkole dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na poszczególne obowiązkowe konsultacje, przewidziane w szkolnym planie nauczania, w wymiarze co najmniej 50% czasu przeznaczonego na każde z tych konsultacji, oraz uzyskał z wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania.

Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania, promowania i przystępowania do egzaminów zawarte są w STATUCIE SZKOŁY, który można pobrać ze strony internetowej szkoły.

Słuchacz, który podjął naukę w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych może:

   • równolegle uczestniczyć w kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Ukończenie LOD i zdanie egzaminów w ramach poszczególnych kwalifikacyjnych kursów zawodowych, pozwala na uzyskanie tytułu technika.

Słuchacz, który ukończył liceum ogólnokształcące dla dorosłych może:

   • podjąć naukę w szkole policealnej i uzyskać tytuł technika;
   • uczestniczyć w kwalifikacyjnych kursach zawodowych, pozwalających na uzyskanie tytułu technika.

Słuchacz który ukończył liceum ogólnokształcące dla dorosłych i zdał maturę może:

   • podjąć naukę w szkole policealnej i uzyskać tytuł technika;;
   • uczestniczyć w kwalifikacyjnych kursach zawodowych;
   • kontynuować naukę na studiach wyższych.