Misja

Szkoła wychowuje zgodnie z wartościami ogólnoludzkimi,aby wykształcić prawego człowieka, dobrego obywatela i profesjonalistę dążącego do samorealizacji.

Nauczyciele i wychowawcy chcą ucznia przygotować i wychować do:

  • życia w rodzinie,
  • życia w społeczności lokalnej oraz w mikro- i makroregionie,
  • permanentnego samokształcenia,
  • aktywnego działania w życiu gospodarczym i „znalezienia się na rynku pracy”
  • samodzielnego rozwiązywania problemów

poprzez :

  • integralność wychowania z wiedzą i kreowaniem umiejętności,
  • spójność działań wychowawczych pomiędzy rodziną a szkołą i innymi instytucjami, w tym z Kościołem,
  • oparcie wychowania na wartościach akceptowanych przez rodziców i nauczycieli.

Edukacja w naszej szkole polega na harmonijnym i twórczym przekazywaniu uczniom rzetelnej wiedzy, kształceniu ich umiejętności, wychowywaniu poprzez wspomaganie ich rozwoju osobowego i przygotowaniu do godnego i uczciwego życia.